Raporty bieżące 2013

Poniżej publikujemy raporty bieżące spółki KOFOLA S.A. z roku 2013 w kolejności chronologicznej (począwszy od najnowszych):


23-12-2013 Raport bieżący 25/2013 Dojście do skutku przedterminowego wykupu obligacji serii A2(184,7 kB)pobierz
19-12-2013 Raport bieżący 24/2013 Umorzenie 2599 akcji w KDPW(185,7 kB)pobierz
15-11-2013 Raport bieżący 23/2013 - Podjęcie decyzji o przedterminowym wykupie obligacji serii A2(186,8 kB)pobierz
08-11-2013 Raport bieżący 22/2013 - Nowy członek Rady Nadzorczej(186,9 kB)pobierz
31-10-2013 Raport bieżący 21/2013 - Rezygnacja członka Zarządu(182,9 kB)pobierz
25-10-2013 Raport bieżący 20/2013 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej(180 kB)pobierz
21-10-2013 Raport bieżący 19/2013 - Rejestracja umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego spółki i zmiany statutu(396,4 kB)pobierz
04-10-2013 Raport bieżący 18/2013 - Dopuszczenie do obrotu giełdowego obligacji KOFOLA VAR/2018(183,6 kB)pobierz
04-10-2013 Raport bieżący 17/2013 - Dojście emisji obligacji KOFOLA VAR/2018 do skutku(184,3 kB)pobierz
03-10-2013 Raport bieżący 16/2013 - Zawarcie umowy subskrypcyjnej dotyczącej obligacji emitowanych w Republice Czeskiej(183,9 kB)pobierz
02-10-2013 Raport bieżący 15/2013 - Zatwierdzenie prospektu emisyjnego obligacji KOFOLA S.A. w Republice Czeskiej – wysokość pierwszego kuponu(186,3 kB)pobierz
26-09-2013 Raport bieżący 14/2013 - Podjęcie uchwały o emisji obligacji w Republice Czeskiej(204,3 kB)pobierz
16-07-2013 Raport bieżący 12/2013 - Porozumienie w sprawie skupu akcji KOFOLA SA(183,1 kB)pobierz
24-06-2013 Raport bieżący 11/2013 - Powołanie Zarządu Spółki nowej kadencji (146,3 kB)pobierz
24-06-2013 Raport bieżący 10/2013 - Wykaz akcjonariuszy obecnych na ZWZA posiadających co najmniej po 5 % ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu(130,4 kB)pobierz
24-06-2013 Raport bieżący 09/2013 - Program Odkupu akcji własnych Spółki(184,6 kB)pobierz
24-06-2013 Raport bieżący 08/2013 - Wypłata dywidendy(190,7 kB)pobierz
24-06-2013 Raport bieżący 07/2013 - Uchwały podjęte na ZWZA 24.06.2013(2,9 MB)pobierz
04-06-2013 Raport bieżący 06/2013 - Zakończenie połączenia transgranicznego spółek powiązanych(180,6 kB)pobierz
28-05-2013 Raport bieżący 05/2013 - Zwołanie ZWZA KOFOLA SA na dzień 24.06.2013 (436,2 kB)pobierz
24-05-2013 Raport bieżący 04/2013 - Wniosek Zarządu co do wypłaty dywidendy z zysku za rok 2012 oraz podziału części kapitału rezerwowego (185,6 kB)pobierz
22-04-2013 Raport bieżący 03/2013 - Poręczenie / Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach(106,7 kB)pobierz
28-03-2013 Raport bieżący 02/2013 - Korekta raportów niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych za 2012 r.(154,6 kB)pobierz
28-03-2013 Raport bieżący 02/2013 - Zestawienie zmian w raportach niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych(331,6 kB)pobierz
28-03-2013 Raport bieżący 02/2013 - Skorygorwany raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kofola SA za 2012(6 MB)pobierz
28-03-2013 Raport bieżący 02/2013 - Skorygowany raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Kofola SA za 2012(4,3 MB)pobierz
28-01-2013 Raport bieżący 01/2013 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.(195,9 kB)pobierz