Wyniki Grupy Kofola S.A. w 2009 r. – Silne marki odporne na kryzys


Kofola S.A. – producent napojów bezalkoholowych, działający w Europie Środkowej i Wschodniej – osiągnął w 2009 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży przekraczające 1,5 mld zł i wypracował skonsolidowany zysk netto w wysokości 72,6 mln zł.Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 62,3 mln zł), co stanowi wzrost wobec wyników z 2008 roku odpowiednio o: 37,5% oraz 533,4%.

Pomimo niekorzystnych zmian w otoczeniu wynikających z kryzysu Grupie udało się powiększyć przychody i znacząco poprawić rentowność.

Rok 2009 to okres integracji operacyjnej do struktur Grupy Kapitałowej przejętej spółki Hoop Polska, porządkowania Grupy oraz optymalizacji działania. W ramach integracji udało się włączyć do Kofola S.A. spółki Paola S.A. oraz PPWM Grodziska Sp. z o.o. oraz sprzedać zależną spółkę dystrybucyjną Maxpol Sp. z o.o. Z sukcesem zakończono wdrożenie w Polsce systemu SAP. Grupa konsekwentnie inwestowała w promocję swoich najważniejszych marek (Kofola, Rajec, Vinea, Hoop Cola, Jupi, Jupik i Paola), co przełożyło się na dobre wyniki sprzedażowe powyżej rynku (w Czechach, Rosji i na Słowacji).

Mimo, że wszystkie rynki regionu dotknięte były kryzysem, nie tylko zwiększyliśmy nasze przychody, ale wyraźnie poprawiliśmy rentowność biznesu. – powiedział Jannis Samaras, Prezes Zarządu Kofola S.A. – Rentowność EBITDA Grupy poprawiła się o 1 punkt procentowy do 13,6% a rentowność netto aż o 3,7 p.p. do 4,7%. Poprawę wyników zawdzięczamy koncentracji sprzedaży na najbardziej rentownych markach, lepszej kontroli kosztów operacyjnych, większej skłonności dostawców do negocjacji cen oraz centralizacji zakupów surowców strategicznych. Dodatkowo wskutek zmniejszenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy obniżyliśmy koszty finansowe. Dzięki poprawie efektywności sił sprzedaży i konsekwentnej budowie naszych marek utrzymaliśmy drugą pozycję na rynku słowackim, trzecią w Czechach i szóstą w Polsce. Pomimo zrealizowanego planu inwestycyjnego w wysokości blisko 83 mln zł udało się nam ograniczyć zadłużenie netto o przeszło 110 mln złotych, a to w dużej mierze dzięki wdrożonemu z sukcesem programowi optymalizacji kapitału obrotowego w Grupie. Wyniki byłyby jeszcze lepsze gdyby nie wpływ umocnienia się Euro na koszty surowców w Polsce oraz Czechach.

Do bardzo udanych 2009 rok mogą zaliczyć Kofola Słowacja oraz Megapack w Rosji, które wypracowały rekordowe wyniki w swojej historii. W przypadku Słowacji był to rezultat dobrych wyników osiąganych przez najsilniejsze marki: Kofola, Rajec i Vinea, natomiast w przypadku Megapack sprzedaż wyrobów nieskoalkoholowych zdecydowanie powyżej średniej na rynku.

Spółka zrealizowała w 2009 roku szereg inwestycji; najważniejszą z nich było zakończenie budowy hali magazynowo-produkcyjnej w zakładzie Rajecka Lesna na Słowacji. Wartość tego projektu wyniosła ok. 47 mln zł. Co więcej, na rynku słowackim Kofola SA uruchomiła dystrybucję bezpośrednią, dzięki czemu stopniowo będzie poprawiać swoje marże, którymi wcześniej musiała się dzielić z dystrybutorami.

Rok 2010 zapowiada się bardzo interesująco, a to przede wszystkim z okazji 50-cio lecia istnienia marki Kofola. Z tej okazji Grupa zaplanowała szereg działań marketingowych i PR-owych, które powinny się przełożyć na wzrost sprzedaży tego bardzo popularnego u naszych południowych sąsiadów napoju. W dalszym ciągu będzie rozwijana dystrybucja bezpośrednia na Słowacji, skierowana do sklepów i gastronomii. Kontynuowane będzie usprawnianie procesów wewnętrznych i optymalizacja kosztów. Na rok 2010 zaplanowano wprowadzenie szeregu nowości, w tym m.in. Jupik Shake, herbaty mrożonej Pickwick Just Tea, nowych wód smakowych Rajec, napojów owocowych z rodziny Top Topic.

W Polsce działania będą się koncentrować na trzech kluczowych markach: Hoop Coli, syropach Paola i napojach dziecięcych Jupik. Planowane jest również wprowadzenie nowej kategorii napojów. Poprawiana będzie także jakość dystrybucji i efektywność sił sprzedaży.


Wybrane skonsolidowane dane finansowe za lata 2008-2009:

Więcej informacji udziela Dział Relacji Inwestorskich:
Kinga Grabowska
+48 508 012 216
[email protected]