Program motywacyjny


Na dzień 18 grudnia 2009r. Zarząd KOFOLA S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOFOLA S.A. z porządkiem obrad, który przewiduje min. podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki oraz pracowników spółek zależnych

Na dzień 18 grudnia 2009r. Zarząd KOFOLA S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOFOLA S.A. z porządkiem obrad, który przewiduje min. podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki oraz pracowników spółek zależnych („osoby uprawnione”), zwanego dalej „Programem Motywacyjnym” lub „Programem”. Program Motywacyjny będzie polegał na emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii H, po spełnieniu określonych kryteriów

Wprowadzenie Programu Motywacyjnego ma na celu stworzenie dla pracowników dodatkowej motywacji, której celem jest zapewnienie warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu jej wartości. Realizacja Programu spowoduje także związanie osób uczestniczących w Programie ze Spółką. Cały Program Motywacyjny będzie dotyczył wyników finansowych za lata obrotowe Spółki 2009 - 2012.

Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, wskazanie osób uprawnionych, maksymalny limit warrantów subskrypcyjnych przypadający na kategorie osób uczestniczących, a także kryteria, po spełnieniu których możliwy będzie przydział warrantów subskrypcyjnych, zostaną ustalone odrębnie przez Radę Nadzorczą w Regulamnie Programu Motywacyjnego („Regulamin”)

W ramach realizacji Programu Motywacyjnego osoby w nim uczestniczące uprawnione będą do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D pod warunkiem realizacji kryteriów określonych Regulaminie. Warranty uprawniały będą do objęcia na zasadach określonych w Regulaminie Akcji Spółki Serii H. Akcje serii H zostaną zdematerializowane oraz objęte wnioskiem o ich dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka będzie składała wnioski o rejestrację Akcji serii H w depozycie papierów wartościowych oraz o ich dopuszczenie do obrotu na giełdzie sukcesywnie do składanych oświadczeń o objęciu akcji, nie rzadziej niż raz w półroczu kalendarzowym.

Działając w oparciu o część II pkt. 1 pkt. 12 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW w Warszawie informuje, że prognozowane koszty, które zostaną poniesione przez KOFOLA S.A. w związku z wprowadzeniem Programu Motywacyjnego wyniosą odpowiednio:

około 6.313 tyś. złotych (za czas trwania całego Programu) - przy wzroście wskaźnika EBITDA i EPS o 10% rocznie,
około 9.470 tyś. złotych (za czas trwania całego Programu) - przy wzroście wskaźnika EBITDA i EPS o 15% rocznie,
około 12.626 tyś. złotych (za czas trwania całego Programu) - przy wzroście wskaźnika EBITDA i EPS o 20% rocznie.