Obligacje KOFOLA S.A. VAR/2018, ISIN CZ0000000351 – wypłata odsetek za trzeci okres odsetkowy

Kofola ČeskoSlovensko a.s., z siedzibą w Ostravie , Nad Porubkou 2278/31a, (kod pocztowy 708 00), Republika Czeska numer identyfikacyjny  (Identifikační číslo) 242 61 980 jako następca prawny, który z dniem 1 sierpnia 2016 wstąpił we wszelkie prawa i obowiązki KOFOLA SA jako Emitenta poniżej wymienionych obligacji na okaziciela:

Obligacje Kofola S.A. VAR/2018
ISIN CZ0000000351
Termin zapadalności: 2018

dalej „Obligacje

niniejszym ogłasza, że:

wypłata kuponu za trzeci okres odsetkowy biorący początek od 4 października 2015 (wliczając ten dzień) do 4 października 2016 ( z wyłączeniem tego dnia)  nastąpi: 4 października 2016 r.

Dzień Rejestracji dla wypłaty odsetek: 4 września 2016 r.

Dzień Ex-Coupon: 5 września 2016

Zgodnie z Warunkami Emisji wypłata odsetek nastąpi na rzecz Uprawnionych Osób za pośrednictwem przelewów bankowych na ich rachunki prowadzone w bankach w Republice Czeskiej zgodnie z instrukcjami płatności przekazanymi przez Uprawnione Osoby do Agenta Płatności tj. :

Česká spořitelna, a.s.,

Budějovická 1518/13a, 13b

140 00 Prague 4

Republika Czeska

Instrukcje płatnicze wraz z towarzyszącymi im dokumentami w szczególnosci 

- oświadczeniem  beneficjenta oraz

- certyfikatem rezydencji obligatariusza (z wyłączeniem czeskich rezydentów podatkowych)

powinny zostać dostarczone do Agenta Płatności na adres podany powyżej nie później wraz z tłumaczeniem na język czeski lub angielski niż 15 (piętnaście dni) dni roboczych przed danym Terminem Wypłaty Odsetek, tj. najpóźniej 12 września 2016 r.

Wszelkie oryginały zagranicznych dokumentów urzędowych lub jakiekolwiek zagraniczne akty notarialnie muszą zostać uwierzytelnione lub potwierdzone zgodnie z postanowieniami konwencji haskiej o apostille (w zależności od tego czy państwo wydania danego dokumentu jest państwem stroną konwencji).