HOOP wszedł na rynek rosyjski przejmując połowę udziałów w spółce Megapack


Zarząd HOOP S.A., poinformował, że 11 grudnia 2003 r. podpisana została w Moskwie umowa przejęcia 50 % udziałów w rosyjskiej spółce produkcyjnej Megapack z siedzibą w Widnoje koło Moskwy. Wartość transakcji zrealizowanej przez czołowego polskiego producenta napojów i wód mineralnych ( Arctic i Woda Grodziska ) wynosi równowartość w rublach rosyjskich 10.750.000 USD.

Jednocześnie w dniu 11 grudnia Zgromadzenie Wspólników spółki Megapack podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z 8400 rubli do 250.234.900 rubli rosyjskich, co stanowi równowartość 8.500.000 USD. Środki na zakup rosyjskiej spółki pochodziły z zakończonej w sierpniu br. emisji 3 mln akcji serii E.

"Negocjacje z rosyjskimi udziałowcami spółki zostały zakończone w czwartek 11 grudnia 2003 r. Podpisana umowa zawiera warunki, które satysfakcjonowały obydwie strony. Cieszymy się dzięki tej transakcji umocni się nasza pozycja na perspektywicznym rynku rosyjskim i pozwoli na budowę silnego konsorcjum produkcyjno-dystrybucyjnego" – powiedział Dariusz Wojdyga, Prezes HOOP S.A.

W ramach umowy polski producent napojów i wód mineralnych uzyskał prawo do mianowania dwóch, spośród czterech, członków Rady Dyrektorów spółki Megapack. Członkowie Rady Dyrektorów dokonują wyboru Przewodniczącego Rady Dyrektorów, z tym, że począwszy od dnia 1 stycznie2004 roku którykolwiek z członków Rady Dyrektorów mianowanych przez HOOP S.A. będzie miał głos decydujący przy wyborze Przewodniczącego Rady Dyrektorów, w przypadku równej ilości oddanych głosów za i przeciw.

Ponadto strony umowy ustaliły, że przy podejmowaniu uchwał Zgromadzenia Wspólników spółki Megapack dotyczących mianowania lub odwołania Dyrektora Generalnego spółki Megapack, od dnia 1 stycznia 2004 roku HOOP S.A. będzie dysponowała liczbą głosów proporcjonalną do swojego udziału w kapitale zakładowym Megapack, tj. 50 % plus jeden głos, zaś każdy z pozostałych wspólników będzie dysponował liczbą głosów proporcjonalną do posiadanego przez siebie udziału. W wyniku powyższego HOOP S.A. będzie miała decydujący wpływ na powołanie i odwołanie Dyrektora Generalnego.

Przy podejmowaniu pozostałych uchwał Zgromadzenia Wspólników zakupiony przez HOOP S.A. udział daje prawo do 50 % głosów. Jednocześnie strony ustaliły m.in. zasady funkcjonowania organów spółki oraz ich kompetencje.

W dniu 11 grudnia br. HOOP S.A. zbyła 50 % udziału w kapitale zakładowym Domu Handlowego Megepack sp. z o.o. na rzecz spółki Megapack. Cena zbycia wynosi 8.400 rubli rosyjskich. Zbyty udział reprezentuje 50 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Domu Handlowego Megapack sp. z o.o.

Wśród zalet inwestycji w rosyjską spółkę Zarząd HOOP S.A. wymienia :

Nabycie znaczących udziałów w dynamicznym rynku rosyjskim wody mineralnej ( Arctic ) oraz napojów o niskiej zawartości alkoholu ( HOOCH )
Popyt przewyższający podaż: niedobór zdolności produkcyjnych w Rosji powoduje, iż popyt na usługi rozlewnicze zdecydowanie przewyższa ich podaż.
Atrakcyjność lokalizacji: zakład produkcyjny Megapak Sp. z o.o. zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Moskwy, największego i najbardziej zamożnego regionu Rosji.
Znajomość partnera: HOOP S.A. współpracuje z Megapak Sp. z o.o. od 2001r.
Dynamiczny wzrost sprzedaży: w latach 2001-2002 średni roczny wzrost sprzedaży Megapak Sp. z .o.o wyniósł 62%.


Transakcja jest realizacją strategii HOOP S.A. mającą na celu zwiększenie zaangażowania i obecności polskiego producenta na rynku rosyjskim. W połowie 2001 roku firma HOOP SA nabyła udziały w spółce Dom Handlowy Megapak Sp. z o.o., zajmującej się dystrybucją napojów na terenie Moskwy, gdzie drugim współudziałowcem DH Megapak była firma Megapak Sp. z o.o. zajmująca się na usługową produkcją napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

Wyniki operacyjne Megapack

Rosyjska spółka Megapack uzyskuje większość przychodów z rozlewania napojów na zlecenia. Firma produkuje też napoje pod znakami HOOP oraz wodę mineralną Arctic. Produkty te będą traktowane jako własne. Rosyjska spółka zanotowała znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży w latach 2000-2002 o 162 % ( z 19,1 mln USD do 50,6 mln USD ). Według niezaudytowanych danych rosyjska firma Megapack miała w 2002 roku 0,8 mln USD zysku netto, a jej przychody przekroczyły 50 mln USD. W I półroczu 2003 r. sprzedaż Megapack wyniosła ponad 35 mln USD i była wyższa o 15 mln w stosunku do tego samego okresu 2002 roku.