Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kofola


Zarząd KOFOLA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134518 („Spółka”), działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 399§1 i art. 402 ksh oraz § 14 Statutu, zwołuje na dzień 30 czerwca 2009r., godz. 14.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94.

Porządek obrad Zgromadzenia będzie obejmował następujące sprawy:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności KOFOLA S.A. za rok obrotowy 2008 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego KOFOLA S.A. za rok obrotowy 2008.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2008 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2008.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wykazanego przez Spółkę w roku obrotowym 2008.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki P.P.W.M. „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. za rok obrotowy 2008 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. za rok obrotowy 2008.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu P.P.W.M. „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej P.P.W.M. „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki PAOLA S.A. za rok obrotowy 2008 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PAOLA S.A. za rok obrotowy 2008.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PAOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PAOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 k.s.h., prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:
1) uprawnionym z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed jego ukończeniem; zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji:
a) u notariusza Danuty Kosim-Kruszewskiej prowadzącej Kancelarię Notarialną przy ul. Szarej 14/15 w Warszawie,
b) w Banku KOMERCNI BANKA A.S. z siedzibą w Pradze, adres : Na Prikope 33, 114-07 Praga 1.
2) uprawnionym z akcji na okaziciela (zdematerializowanych), jeżeli złożą najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed jego ukończeniem, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, zgodnie z art. 9 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Dokumenty akcji lub zaświadczenia, o których mowa wyżej, oraz świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, pokój 529, do dnia 22 czerwca 2009r. włącznie, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00.
Zgodnie z art. 407§1 ksh na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. od 9.00 do 15.00.

Zgodnie z art. 412 ksh, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i należycie opłacone.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94, w godz. 9.30 do 14.00.
W związku z zamierzonymi zmianami Statutu zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki proponuje wykreślenie § 14 ust. 6. Statutu o następującym brzmieniu:
„§ 14 ust. 6. Walne Zgromadzenia zwoływane są za pomocą ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, dokonanego co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia”.