Uchwały powzięte przez ZWZA Kofola SA w dniu 30 czerwca 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. uchwałą nr 28 z dnia 30 czerwca 2009 roku postanawiło zysk netto wypracowany przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, w wysokości 16.987.792,06 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote i sześć groszy), podzielić w następujący sposób:
a. kwotę 16.750.465,28 (słownie: szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i 28 groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,64 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery grosze) na jedną akcję,
b. kwotę 237.326,78 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy złotych trzysta dwadzieścia sześć złotych i 78 groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
2. W dywidendzie będą uczestniczyły akcje spółki wszystkich serii (A,B,C,D,E,F,G).
3. Dzień dywidendy ustala się na 30 września 2009 roku.
4. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 października 2009 roku.