REJESTRACJA POŁĄCZENIA SPÓŁEK

W nawiązaniu do wcześniejszych ogłoszęń dotyczących zamierzanego transgranicznego połączenia spółek niniejszym ogłasz się, że w dniu 1 sierpnia 2016 r. ("Data Połączenia") Sąd Okręgowy w Ostravie zarejestrował połączenia w którym Spółką Przejmującą jest Kofola ČeskoSlovensko a.s.

W rezultacie połączenia następujące spółki zostaną rozwiązane bez przeprowadzania ich likwidacji:

Kofola S.A. (PL),
Kofola CS a.s. (CZ),
PINELLI spol. s r.o. (CZ),
Kofola, holdinška družba d.o.o. (SI), (“Spółki Przjemowane”)

Wszelkie aktywa i pasywa Spółek Przejmowanych ze skutkiem od Daty Połączenia zostały przejęte przez Kofola ČeskoSlovensko a.s.na zasadach sukcesji uniwersalnej.  Połączenie nie ma wpływu na kontrahentów Spółek Przejmowanych, wszelkie umowy i porozumienia pozostają w mocy bez konieczności dokonywania jakichkowielk aneksów czy innych czynności prawnych.