Program odkupu akcji własnych Spółki

Celem Programu Odkupu akcji własnych jest umożliwienie nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia. W ocenie Emitenta obecna cena akcji Spółki odbiega od ich realnej wartości. Realizacja Programu odkupu leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy w sytuacji, gdy kurs giełdowy kształtuje się poniżej wartości godziwej.

Program Odkupu będzie realizowany na następujących warunkach:

1.Wysokość dziennego limitu liczby nabywanych akcji oraz cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne pozostawać będzie w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (dalej „Rozporządzenie”).
2.Łączna liczba akcji objętych Programem Odkupu wyniesie nie więcej niż 118.707 (słownie: sto osiemnaście tysięcy siedemset siedem akcji, co stanowi w przybliżeniu 0,45 % kapitału zakładowego Spółki).
3.Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych w ramach Programu Odkupu wynosi 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych). Cena nabycia jednej akcji nie może być wyższa niż 40 zł (czterdzieści złotych).
4.Program Odkupu będzie trwał maksymalnie do dnia 31.12.2012r. lub do dnia wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez Walne Zgromadzenie na realizację Programu.
5.Zarząd Emitenta kierując się interesem Spółki, może zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31.12.2012r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie.
6.Po zakończeniu Programu Odkupu Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwał o umorzeniu akcji własnych nabytych w ramach Programu Odkupu, obniżeniu kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
7.Program Odkupu będzie realizowany w sposób zapewniający równe traktowanie akcjonariuszy, przy czym nabywanie akcji następować będzie w transakcjach zgodnych z regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.
8.Program Odkupu może być realizowany z pomocą lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej z zachowaniem zawartych w przepisach Rozporządzenia zasad odnoszących się do określenia limitów ceny i wolumenu nabywanych akcji.