Pierwszy dzień notowań obligacji KOFOLA SA

Uchwała Nr 290/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A1, A2 i A3 spółki KOFOLA S.A.
§ 1
Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:
1) określić dzień 30 marca 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst następujących obligacji na okaziciela spółki KOFOLA S.A.:
a) 3.075 (trzech tysięcy siedemdziesięciu pięciu) obligacji serii A1 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, pod warunkiem dokonania najpóźniej w dniu 30 marca 2012 r. rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLHOOP000069",
b) 29.075 (dwudziestu dziewięciu tysięcy siedemdziesięciu pięciu) obligacji serii A2 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, pod warunkiem dokonania najpóźniej w dniu 30 marca 2012 r. rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLHOOP000077",
c) 16.850 (szesnastu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu) obligacji serii A3 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, pod warunkiem dokonania najpóźniej w dniu 30 marca 2012 r. rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLHOOP000085";
2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. a), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "KFL1213",
3) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. b), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "KFL1214",
4) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. c), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "KFO1214".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.