OGŁOSZENIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

OGŁOSZENIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie niniejszym informuje, że w dniu 18 kwietnia 2016 został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia Spółek:

 (a)         Kofola ČeskoSlovensko a.s., spółką akcyjną istniejącą zgodnie z prawem czeskim, z siedzibą przy Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrawa, Czechy, Numer identyfikacyjny 242 61 980, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Powiatowy w Ostrawie, Sekcja B, pod numerem 10735 ("Spółka Przejmująca"), jako spółką przejmującą;

(b)          Kofola CS a.s., spółką akcyjną istniejącą zgodnie z prawem czeskim, z siedziba przy Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrawa, Czechy, Numer identyfikacyjny 276 63 001, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Powiatowy w Ostrawie, Sekcja B, pod numerem 3109 ("Spółka Przejmowana 1"), jako spółką przejmowaną

(c)           PINNELI spol. s r.o., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością istniejącą zgodnie z prawem czeskim, z siedzibą przy Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Czechy, Numer identyfikacyjny 498 11 908, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Powiatowy w Ostrawie, Sekcja C, pod numerem 37942 ("Spółka Przejmowana 2"), jako spółką przejmowaną;

(d)          Kofola S.A., spółką akcyjną istniejącej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą przy ul. Wschodniej 5, 99-300 Kutno, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000134518, REGON: 012771739 Spółką Przejmowaną 3, jako spółką przejmowaną; oraz

(e)          Kofola, holdinška družba, d.o.o., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością istniejącą zgodnie z prawem słoweńskim, z siedzibą przy Boračeva 37, 9252 Radenci, Słowenia, Numer identyfikacyjny 6744605000, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ljubljanie, Agencję Republiki Słowenii ds. Publicznych Rejestrów Prawnych i Usług Pokrewnych, pod numerem 2014/55764 ("Spółka Przejmowana 4"), jako spółką przejmowaną;

Spółka Przejmująca, Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2, Spółka Przejmowana 3, Spółka Przejmowana 4 zwane będą łącznie "Spółkami Łączącymi" a Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2, Spółka Przejmowana 3, Spółka Przejmowana 4 zwane będą łącznie "Spółkami Przejmowanymi".

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą - Kofola ČeskoSlovensko a.s. z siedzibą w Ostrawie, Czechy  Spółek Przejmowanych (w tym KOFOLA S.A.) w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

W rezultacie Połączenia, Spółki Przejmowane (w tym KOFOLA S.A.) zostaną rozwiązane bez przeprowadzania ich likwidacji, a Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa oraz obowiązku Spółek Przejmowanych na podstawie sukcesji uniwersalnej.

Jednocześnie w wykonaniu wymogów przewidzianych w art. 516[4] § 1 Kodeksu spółek handlowych udostępnia się na stronie internetowej KOFOLA SA. dokumenty dotyczące połączenia, w tym uzgodniony przez Spółki Łączące plan połączenia.

Załączniki:

1.Uchwała Zarządu KOFOLA S.A.

2. Plan Połączenia wraz z załącznikami (wersja angielska), (wersja polska - tłumaczenie przysięgłe)