Obligacje KOFOLA S.A. VAR/2018, ISIN CZ0000000351 – wypłata odsetek za drugi okres odsetkowy

Zarząd KOFOLA SA z siedzibą w Kutnie, Wschodnia 5, (kod pocztowy 99-300), Polska, zarejestrowana pod nr KRS 0000134518 jako Emitent poniżej wymienionych obligacji na okaziciela:

Obligacje Kofola S.A. VAR/2018
ISIN CZ0000000351
Termin zapadalności: 2018

dalej „Obligacje”

niniejszym ogłasza, że:

wypłata kuponu za drugi okres odsetkowy biorący początek od 4 października 2014 (wliczając ten dzień) do 4 października 2015 ( z wyłączeniem tego dnia)  nastąpi: 5 października 2015 r.

Dzień Rejestracji dla wypłaty odsetek: 4 września 2015 r.

Dzień Ex-Coupon: 5 września 2015

Zgodnie z Warunkami Emisji wypłata odsetek nastąpi na rzecz Uprawnionych Osób za pośrednictwem przelewów bankowych na ich rachunki prowadzone w bankach w Republice Czeskiej zgodnie z instrukcjami płatności przekazanymi przez Uprawnione Osoby do Agenta Płatności tj. :

Česká spořitelna, a.s.,

Dział 8430, Evropská 2690/17,

160 00 Praga 6, Republika Czeska.

Instrukcje płatnicze wraz z towarzyszącymi im dokumentami w szczególnosci 

- oświadczeniem  beneficjenta oraz

- certyfikatem rezydencji obligatariusza

powinny zostać dostarczone do Agenta Płatności na adres podany powyżej nie później wraz z tłumaczeniem na język angielski niż 15 (piętnaście dni) dni roboczych przed danym Terminem Wypłaty Odsetek, tj. najpóźniej 11 września 2015 r.

Wszelkie oryginały zagranicznych dokumentów urzędowych lub jakiekolwiek zagraniczne akty notarialnie muszą zostać uwierzytelnione lub potwierdzone zgodnie z postanowieniami konwencji haskiej o apostille (w zależności od tego czy państwo wydania danego dokumentu jest państwem stroną konwencji).