Grupa Kofola – skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2013 roku

W pierwszym półroczu 2013 roku Grupa Kofola wypracowała 13,3 mln złotych zysku netto z działalności kontynuowanej (wobec 13,9 mln złotych osiągniętych przed rokiem). Porównywalny poziom zysku netto udało się osiągnąć pomimo znacznie słabszego, niż przed rokiem pierwszego kwartału 2013, do czego przyczyniła się bardzo długa i śnieżna zima, która wpłynęła przede wszystkim na słabszą sprzedaż w bardzo rentownym kanale HoReCa. Uzyskany wynik został wypracowany pomimo zmniejszenia się przychodów o 17,3 mln złotych, tj. o 3% (z czego przychody pierwszego kwartału spadły o 11,1 mln złotych, tj. o 5%, porównując rok do roku) i utrzymujących się wysokich cenach surowców do produkcji (zwłaszcza białego cukru, przy nieznacznym spadku cen preform do butelek PET oraz ceny izoglukozy).

Konsekwentna optymalizacja procesów logistycznych, w tym całkowitej rezygnacji z wynajmu centrum logistycznego w Pradze z końcem 2012 roku i przeniesienia magazynów do zakładu w Mnichovo-Hradiste, a także oszczędności w funkcjonowaniu sił sprzedaży, pozwoliły na obniżenie kosztów sprzedaży o 12,4 mln złotych w stosunku do pierwszego półrocza 2012 roku. W rezultacie ‘tunningu’ wprowadzonych we wcześniejszych latach redukcji w administracji i spłaszczenia struktury zarządczej, koszty ogólnego zarządu zmniejszyły się o kolejne 3,5 mln złotych w porównaniu do pierwszej połowy 2012 roku.

Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Kofola wypracowany w pierwszym półroczu wyniósł 25,0 mln złotych i był o 5,9 mln złotych niższy niż w pierwszym półroczu 2012 roku. Skonsolidowana EBITDA Grupy Kofola w pierwszej połowie 2013 roku wyniosła 60,7 mln złotych w zestawieniu z 67,6 mln złotych przed rokiem. To w całości efekt słabego pierwszego kwartału, gdy Grupa Kofola odnotowała odpowiednio spadek zysku operacyjnego o 7,8 mln złotych oraz spadek EBITDA o 8,4 mln złotych w stosunku do pierwszego kwartału 2012 roku.

Spadek zadłużenia finansowego, refinansowanie spółki - córki w Polsce oraz spadające stawki bazowe, pozwoliły obniżyć koszty finansowe Grupy o 2,2 mln złotych. Niższe koszty finansowe, w połączeniu ze zmniejszająca się amortyzacją, niższą efektywną stawką podatkową oraz zyskiem ze sprzedaży składników majątku trwałego (1,8 mln złotych) oraz zyskiem na sprzedaży spółki transportowej na Słowacji (2,1 mln złotych), pozwoliły na powtórzenie zysku netto z działalności kontynuowanej sprzed roku.

W ostatnim półroczu wynikom Grupy nie pomagała silna konkurencja cenowa wśród producentów napojów, szczególnie widoczna w kategorii napojów typu cola oraz syropów. Pomimo spadku cen realizacji w syropach, udało się zwiększyć przychody tego segmentu o 12%. Pozostałe segmenty napojów zanotowały przychody jak przed rokiem, bądź ich spadek.Presja na ceny sprzedaży w kanale detalicznym, niższe przychody w kanale HoReCa wywołane długą i śnieżną zimą oraz deszczowym czerwcem, przy utrzymujących się wysokich cenach surowców, przełożyły się na spadek zysku brutto ze sprzedaży szybszy, niż spadek przychodów. Na szczęście w drugim kwartale 2013 roku udało się częściowo wyhamować tę niekorzystną dynamikę.

W ostatnich dwunastu miesiącach Grupa Kofola obniżyła zadłużenie netto o 11,5 mln złotych licząc nominalnie (i aż o 25,3 mln złotych, przeliczając zadłużenie netto na koniec czerwca 2012 roku kursami walut z końca czerwca 2013 roku). Skonsolidowane zadłużenie netto do dwunastomiesięcznego wskaźnika EBITDA na koniec pierwszego półrocza wyniosło 2,2 raza. Spadek zadłużenia finansowego był możliwy dzięki poprawie przepływów finansowych z działalności operacyjnej w drugim kwartale (w porównaniu do pierwszego kwartału) oraz niskim nakładom inwestycyjnym na zakup środków trwałych w całym pierwszym półroczu (12,2 mln złotych w porównaniu do 15,7 mln złotych wydanych w pierwszym półroczu 2012 roku, w ramach działalności kontynuowanej).

W pierwszym półroczu 2013 roku Zarząd Kofola S.A. kontynuował upraszczanie struktury Grupy kapitałowej. Został sprzedany cały pakiet 50% udziałów w spółce transportowej w Polsce (TSH Sulich Sp. z o.o.) oraz spółka transportowa na Słowacji (Santa-Transk.SK s.r.o.).

Podobnie jak w poprzednich latach, akcjonariusze Kofoli zdecydowali o wypłacie dywidendy w kwocie 89 groszy na jedną akcję. Dzień Dywidendy został ustalony na 24 września 2013, a dzień wypłaty na 6 grudnia 2013 roku.

W drugim półroczu br. Grupa Kofola oczekuje, iż przyjdzie jej funkcjonować w podobnym otoczeniu gospodarczym, jak w pierwszej części roku. Powolne ożywienie gospodarcze w Środkowej Europie, a co za tym idzie wzrost popytu na markowe produkty spożywcze o wysokiej jakości, będą zauważalne najprawdopodobniej dopiero w 2014 roku. Po raz pierwszy od trzech lat oczekiwany jest spadek kontraktowej ceny cukru białego począwszy od czwartego kwartału 2013 roku.